"Pan burmistrz nie miał odwagi..."! Rada Pedagogiczna szkoły w Lubieniu Kujawskim pisze list otwarty

 • 24.08.2019, 00:02 (aktualizacja 24.08.2019, 19:55)
 • Rada Pedagogiczna ZPO
"Pan burmistrz nie miał odwagi..."! Rada Pedagogiczna szkoły w Lubieniu Kujawskim pisze list otwarty fot.archiwum

LIST OTWARTY , RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU PLACOWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM

Niniejszym listem otwartym, skierowanym do społeczności Miasta i Gminy Lubień Kujawski oraz Burmistrza Lubienia Kujawskiego, chcemy wyrazić swoją dezaprobatę wobec braku powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Krystynie Ziemińskiej. W obliczu tego wydarzenia mamy poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Jednocześnie chcemy, aby cała sytuacja związana z konkursem na dyrektora ZPO stała się jasna i przejrzysta dla mieszkańców Gminy oraz ucięło wszelkie insynuacje i plotki, które w ostatnich 2 miesiącach miały miejsce w tej sprawie.

Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO odbył się 12 lipca 2019 roku. Udział w nim wzięło dwóch kandydatów, z których tylko jeden — Krystyna Ziemińska, został dopuszczony do dalszej części postępowania, polegającego na rozmowie z dwunastoosobową komisją konkursową, przed którą kandydat dokonał prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiadał na pytania. Zgodnie z uzyskanym przez Radę Pedagogiczną ZPO protokołu z posiedzenia w/w komisji wynika, że Pani Ziemińska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane trzy pytania, ale w tajnym głosowaniu nie uzyskała bezwzględnej większości głosów (TAK — 1, NIE — 6, WSTRZYMAŁO SIĘ — 5) i w związku z tym konkurs został nierozstrzygnięty. Następnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lipca 2019 roku został ogłoszony drugi konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. W związku z zaistniałą sytuacją, dnia 17 lipca 2019 roku zostało zorganizowane Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO, na którym zostały przygotowane następujące pisma:

e wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołu komisji konkursowej, złożony do jej Przewodniczącej;

e prośbę do Kujawsko — Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, aby sprawdził proceduralność konkursu z dnia 12 lipca 2019 roku wraz z uzasadnieniem jego wyniku;

e zapytanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy — Delegatura we Włocławku o wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że kandydat na stanowisko dyrektora z wyróżniającą oceną nie dostał akceptacji przedstawicieli sprawującego nadzór pedagogiczny;

e pismo do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z prośbą o wyjaśnienie przyczyn i uzasadnienie wyniku konkursu z dnia 12 lipca 2019 roku.

Rada Pedagogiczna uzyskała odpowiedź na trzy w/w pisma:

e od Przewodniczącej Komisji Konkursowej Pani Jolanty Mielczarek drogą mailową na zpo_sekretariat(0)02.pl protokół z przeprowadzonego konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim w dniu 12 lipca 2019 roku;

e od Kujawsko — Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika z informacją, że podczas konkursu powołana komisja konkursowa ocenia w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, nie zaś wyróżniająca ocenę pracy wystawioną przez Kuratorium Oświaty, a następnie przeprowadza rozmowę z kandydatem i dokonuje jego oceny merytorycznej;

e od Burmistrza Lubienia Kujawskiego dnia 29 lipca 2019 roku, w którym sam Pan Burmistrz podzielił Nasze zdziwienie nie dokonaniem przez komisję konkursową wyboru Pani Krystyny Ziemińskiej na stanowisko dyrektora ZPO w dniu 12 lipca 2019 roku, jednocześnie zwracając uwagę na fakt, że w ocenie całego urzędu bardzo dobrze wykonywała ona swoje obowiązki, jako dyrektor placówki. Składanie ofert do drugiego konkursu był do 29 lipca 2019 roku, a on sam miał odbyć się dnia 7 sierpnia 2019 roku. Rada Pedagogiczna ZPO podjęła decyzję o wystawieniu ponownie swojego kandydata. Niestety, nagle dnia 6 sierpnia 2019 roku w/w konkurs został unieważniony na podstawie Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego bez podania uzasadnienia. Kandydaci zostali poinformowani o tym fakcie telefonicznie i ostatecznie konkurs nie odbył się.

Przy takim obrocie spraw, dnia 7 sierpnia 2019 roku zostało zwołane kolejne Nadzwyczejne Zebranie Rady Pedagogicznej, w celu stworzenia i dostarczeniu pism do organu prowadzącego oraz oragnu sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczących prośby o powierzenie stanowiska dyrektora ZPO Pani Krystynie Ziemińskiej, motywując to tym, że:

„Pani Krystyna Ziemińska była dyrektorem szkoły przez 23 lata. Jej praca zawsze była wysoko oceniana przez nauczycieli, rodziców, uczniów, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Stawiała sobie i nam wysokie wymagania, potrafiła motywować, zachęcać, wspierać i doceniać. Jako dyrektor szkoły stworzyła wyjątkowe warunki do pracy i atmosferę sprzyjającą podejmowaniu wielu nowych, niekonwencjonalnych wyzwań i inicjatyw. Była świetnym menadżerem szkoły, a współpraca pomiędzy Nią, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim układała się wzorowo. Dowodem na to są liczne podejmowane działania takie jak: organizacja festynów szkolno - rodzinnych, organizacja zabaw tematycznych i okolicznościowych, organizacja koncertów charytatywnych i imprez sportowych. Dodatkowo angażowała się w powołanie oraz wspieranie organizacji pozarządowych, grup wolontariatu i kół zainteresowań. Poza tym umiała nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz firmami przy organizacji, np. obchodów 100 — lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, czy Biegu Leśnego im. Urszuli Pietrzak. Przez wszystkie lata pełnienia funkcji dyrektora dała się poznać, jako osoba obiektywna, uczciwa, pomocna, komunikatywna, wyrozumiała, ciesząca się dużym szacunkiem i uznaniem, kompetentna, dla którego ważna jest nie tylko edukacja, ale także wychowanie. Dodatkowo była Dyrektorem bardzo elastycznym i otwartym na innowacje dydaktyczne, co może świadczyć o tym, że bardzo dobrze , czuła” ciągle ewoluującą „polską szkołę”. Ponadto była to osoba, która chętnie nawiązywała wszelkiego rodzaju współpracę z jednostkami organizacyjnymi w Lubieniu Kujawskim oraz Starostwem Powiatowym. Dzięki jej zaangażowaniu placówka uczestniczyła w wielu projektach edukacyjnych, czy unijnych. Przez wiele lat pani Ziemińska służyła pomocą innym dyrektorom z terenu Gminy w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przez co jest osobą szanowaną w tym gronie.”

Niespełna dwa dni później, czyli 9 sierpnia 2019 roku dotarło do Rady Pedagogicznej pismo Burmistrza Lubienia Kujawskiego z prośbą o wyrażenie opinii na temat powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Jolancie Sikorskiej. W związku z tym zostało zorganizowane kolejne, już trzecie, Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO w dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00. Zaproszeni na nie zostali: kandydatka na stanowisko dyrektora, przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w ZPO oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego, który niestety nie pojawił się na nim. Rada po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły Pani Sikorskiej oraz rozmowie wyraziła jednogłośnie negatywną opinię. Ponadto, Rada Pedagogiczna ZPO ponownie wystosowała prośbę do organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o akceptację w porozumieniu, o którym jest mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zmianami), niezwłocznego powierzenie stanowiska dyrektora ZPO Pani Krystynie Ziemińskiej. Niestety, organ prowadzący nie ustosunkował się do niej i już dnia 19 sierpnia 2019 roku dotarło do Rady Pedagogicznej kolejne pismo Burmistrza Lubienia Kujawskiego, które było zdatowane na 16 sierpnia 2019 roku, z prośbą o wyrażenie opinii na temat powierzenia stanowsika dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Elżbiecie Kobus - Jasińskiej. W tej sytuacji, zostało zwołane już czwarte Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00. Zaproszeni na nie zostali ponownie: kandydatka na stanowisko dyrektora, przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w ZPO oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego, który niestety nie pojawił się na nim. Rada po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły Pani Kobus — Jasińskiej oraz rozmowie po raz kolejny wyraziła negatywną opinię. Jednocześnie, jako statutowy organ szkoły, ponownie wystosowaliśmy w uzasadnieniu do opinii prośbę do Burmistrza Lubienia Kujawskiego i Kuratorium Oświaty o akceptację w porozumieniu, kandydatury Pani mgr Krystyny Ziemińskiej na powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na okres kadencji. Zwróciliśmy w nich uwagę na dobro dzieci, brak stabilności i ewentualnej jakości Naszej Placówki oraz niepewność w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Panie Burmistrzu!

Żałujemy bardzo, że Pan Burmistrz nie miał odwagi spotkać się z nami na Nadzwyczajnych Zebraniach Rad Pedagogicznych, na które był Pan zapraszany. Odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia oraz sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań każdego rodzaju władzy. Tym bardziej zaskoczyła nas Pana decyzja odnośnie powierzenia funkcji dyrektora osobie innej niż Pani Krystyna Ziemińska. Przecież konkurs nie został rozstrzygnięty, a opinie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim dotyczące zamiaru powierzenia przez Pana stanowiska dyrektora naszej szkoły dwóm zaproponownaym przez siebie kandydatkom: Pani Jolancie Sikorskiej i Elżbiecie Kobus — Jasińskiej były NEGATYWNE!!!

Wszystkie wyżej opisane okoliczności budzą nasze bardzo duże wątpliwości, dlatego chcemy zadać kilka ważnych pytań władzom Naszej Gminy:

 1. Dlaczego Pan nie liczy się z opinią nauczycieli, rodziców, którzy również byli przeciwni Pana decyzji, co wyrazili na posiedzeniu Rady Pedagogicznej?

 1. Dlaczego nie powierzył Pan tego stanowiska wicedyrektorowi szkoły — Pani Agnieszce Krzyżyńskiej, nauczycielowi dyplomowanemu, przygotowanemu do zarządzania i organizacji oświatą oraz nabierającego przez ostatnie 2 lata doświadczenia u boku Pani Ziemińskiej?

 2. Dlaczego zlekceważył Pan nauczycieli, którzy są przecież świetnymi fachowcami, godnymi objęcia funkcji dyrektora, a nie zaproponował Pan oficjalnie tego stanowiska innemu nauczycielowi pracującemu w tutejszej placówce?

 3. Dlaczego zamienił Pan wzorowego dyrektora, wyspecjalizowanego w zakresie pracy na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, na nauczyciela spoza naszej Gminy, który nie zna specyfiki środowiska lokalnego?

 4. Dlaczego zrezygnował Pan z doświadczenia i fachowości na rzecz wielkiej niewiadomej? Przecież ocenił Pan pracę Pani dyrektor Ziemińskiej wyróżniająco (pismo z dnia 29 lipca 2019 roku)! O co, w tym wszystkim chodzi?

 5. Co się stało, że wzorowy dotąd nauczyciel i dyrektor, nagle przestał być potrzebny i potraktowano Go tak brutalnie, lekceważąco i przekreślono Jego zawodowy dorobek? Nie na taki finał zasłużyła sobie Pani dyrektor Krystyna Ziemińska! Uważamy, że są to decyzje niemoralne, krzywdzące i podyktowane wrogością. Czyżby nie liczyła się dla Pana nasza szkoła, jej rozwój i przyszłość, dobro dzieci, rodziców i nauczycieli? 7. Dlaczego na siłę i z taką ogromną determinacją zniszczył Pan to, co doskonale funkcjonowało? Szkoła i praca zawodowa dla Pani dyrektor Ziemińskiej to pasja oraz marzenia, które przez Pana decyzję runęły jak domek z kart. Czy tak dziękuje się wzorowym i zasłużonym pracownikom? Zdajemy sobie sprawę, że ludzie odchodzą ze stanowisk, ale nie w taki sposób! Szokują nas Pana nieodpowiedzialne decyzje! Kto zrekompensuje wyrządzoną krzywdę Pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, dzieciom, rodzicom?

 6. Co zrobił Pan, Panie Burmistrzu, z pisemną informacją od Rady Pedagogicznej ZPO, która została zawarta w uzasadnieniu do opinii, o przedstawieniu cudzej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły przez jedną z kandydatek zaproponowanych przez Pana na stanowisko dyrektora ZPO?

 7. Czym kierował się Pan, Panie Burmistrzu, dokonując takiego wyboru? Skoro szkołę tworzą dzieci, nauczyciele i rodzice to, dlaczego podjął Pan taką decyzję, nie licząc się z naszym zdaniem?

 8. W jaki sposób władze Miasta i Gminy Lubień Kujawski mają zamiar podziękować Pani dyrektor Krystynie Ziemińskiej za ponad dwudziestoletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły, za promowanie gminy poprzez działania i sukcesy placówki, za tworzenie jak najlepszych warunków pracy dla dzieci, nauczycieli oraz za świetną współpracę z rodzicami, którzy czynnie i chętnie włączali się w działania szkoły?

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubień Kujawski!!!

Chociaż rozpoczniemy nowy rok szkolny 2019/2020 z poczuciem żalu, niesprawiedliwości i niepewności to chcemy zapewnić Was wszystkich, że postaramy się kontynuować tradycje szkoły, rozwijać nowoczesną edukację i uczyć życia w demokracji. Oświadczamy również, że nie podejmiemy żadnych akcji protestacyjnych z tym związanych, aby nie destabilizować pracy szkoły.

Życzliwi szkole nauczyciele

Lubień Kujawski, 23. 08. 2019 r.

Rada Pedagogiczna ZPO

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (34)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Włocławek.pl z siedzibą we Włocławku  jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Obserwator
Obserwator 16.09.2019, 18:49
Patrzcie ino do kościoła chodził do komuni, a taki nie miły dla nauczycieli. Kto by pomyślał. Nie będziemy na nich już głosować.
Roman
Roman 17.09.2019, 20:44
Chyba już nie chodzi. Chyba ludzi się boi by go nie ***..... przy księdzu?
Rodzic
Rodzic 11.09.2019, 21:42
A może panowie burmistrz i Małachowski wytłumaczą rodzicom dzieci dojeżdżających do szkoły gdzie się podział gminny srebrny bus co dzieci woził do szkoły i ze szkoły. Dzieci nasze nie mają czym do domu wrócić po 8 godzinach bo gminny bus dowozi uczniów w gminie Kowal. Został tam podobno zwyczajnie wypożyczony. Brakuje słów w słowniku kulturalnych ludzi na działania tych dwóch panów. Najmuje się za ciężkie pieniądze autobusy PKS zamiast kupić własne. Nie pojmuje tej logiki. Czy rolnikowi też lepiej traktor sprzedać i najmować do pracy???
Marcin
Marcin 02.09.2019, 23:10
Ciekawe co pan burmistrz zrobił z informacją że jedna z kandydatek przedstawiła plagiat jako swój plan rozwoju szkoły??? Karalne karą grzywny lub do 3 lat więzienia. A może współudział panie Marku?
Paweł
Paweł 01.09.2019, 08:14
Wyjątkowo perfidny gość. Był taki film Sami Swoi. W gminie też tak jest ?
Rolnik
Rolnik 29.08.2019, 17:11
Wykopmy buraki na jesieni?
zaineresowany
zaineresowany 28.08.2019, 20:09
Szanowni Państwo!Mam już dość tej mistyfikacji i zabawy w kotka i myszkę.Przeczytałem wszystkie komentarze i nad niektórymi to nawet nie warto się zatrzymywać (poziom wypowiedzi świadczy o poziomie autora i tyle). Żyjecie w tej gminie nie zdając sobie sprawy co się dzieje. Nauczyciele nie walczą o Ziemińską, jak niektórzy sugerują, ale o transparentość oraz proceduralność.Pracownik samorządowy/polityk pełni funkcje służebną wobec społeczeństwa, które go wybrało/desygnowało na te stanowiska.Dość już załatwianie wszystkiego po cichu. Otóż sprawa wygląda tak, jak w liście wcześniej (czyli nie liczymy się z niczyim zdaniem, unikamy konfrontacji itd), a tu mamy 28 sierpnia i nauczyciele,pracownicy niepedagogiczni,rodzice,uczniowie nie wiedzą co jest grane. Na stronie urzędu i BIP nie ma na 19:30 informacji o powołaniu nowego dyrektora, a z kolei na stronie https://pomorska.pl/przed-nowy… znajduje się fotorelacja ze spotkania dyrektorów szkół z rejonu Włocławek z Kuratorem Panem Markiem Gralikiem. Kto wysłał i pozwolił pojechać tam Pani Kandydatce na stanowisko dyrektora ZPO w Lubieniu Kujawskim skoro nigdzie ta Pani (w niebieskim) nie została oficjalnie przedstawiona i ogłoszona rodzicom, społeczeństwu, nie wspominając już o samych nauczycielach. Kpina to chyba najdelikatniejsze określenie. Obecne dyrekcje mają do 31 sierpnia termin pełnienia swoich funkcji, więc jak można pominąć to wszystko. SKANDAL SKANDAL SKANDAL
jan_koralewski
JOTKA 30.08.2019, 04:29
Tak jest. (...) Nauczyciele nie walczą o Ziemińską, jak niektórzy sugerują, ale o transparentność oraz proceduralność.
Zygmunt
Zygmunt 29.08.2019, 13:44
Tak to jest skandal to co zrobili burmistrz z p rzewodniczącym rady gminy. Dla zachowania zatrudnienia pana Małachowskiego w DPS Kowal. W nawiasie mówiąc u pana Zbonikowskigo Postanowili się zemścić na Ziemińskiej za to że nie przedłużyła umowy synowi pana Zbonikowskiego. Niszczy się cenioną wysoko dyrektorkę szkoły dla swoich brudnych wręcz chamskich zagrywek. Czy tak postępują ludzie co powinni stać na straży praworządności. Ludzi zwłasnej gminy ma się za nic. Wprowadza się obcą kobietę z gminy Włocławek a dokładnie ze szkoły w Kruszynie. Byle tylko nie swoich nauczycieli. Stanowisko można było ppwierzyć pani wicedyrektor, będącej od 2 lat na tym stanowisku. Ale po co? Lepiej dać kolejnej znajomej burmistrza od pani Korpolak Kwalifikacje tej nowej pani na takim stanowisku są żadne. Boże miej w opiece nasze niczemu nie winne dzieci.
Rodzic
Rodzic 29.08.2019, 09:01
Czy te wszystkie sposoby i metody burmistrza przy zatrudniania na różnych stanowiskach nie trzeba zebrać w kupę i podać do prokuratury?!
Gosia
Gosia 28.08.2019, 17:34
Panie Burmistrzu, a szkoła w Lubieniu to będzie czynna w tym roku szkolnym? Ma pan tylko 2 dni robocze. Nie ma dyrektora, nie ma planu lekcji, nie ma planu pracy szkoły. Nie wiadomo o której rozpoczęcie roku i kiedy. Nic nie wiadomo. A pan to gdzie jest??? Bo tego też nikt nie wie. I jeszcze jedno chcemy wiedzieć. Czy to prawda że Małachowski ma być dyrektorem szkoły? Bo takie chodzą plotki w Lubieniu. Proszę się do tego ustosunkować i odpowiedzieć na list otwarty Rady Pedagogicznej. I nie chować głowy w piasek z nadzieją że jakoś to będzie.
Ciekawy
Ciekawy 28.08.2019, 17:34
Mamy srode wieczor a tu cisza.Czy nie wydaje sie wam ze to przegiecie paly?Nauczyciele,rodzice,uczniowie nie wie wiedza co i jak?!Buemistrz na co czekal sliro nawet rady nie wiadomo kto,jak igd ma zwolac.Cwaniak czy liczy ze wszystko ucichnie?Na to drugie nie ma co liczyc.Ludzie pomyslcie....gosc chwile przed rozpoczeciem roku chce powolac czkowieka z zewnwtrz i nez doswiadczenia.Ro wasxym zdaniem normalne?
Wyborca
Wyborca 27.08.2019, 20:13
A tak niektórym było dobrze na urzędzie. Gruszki na wierzbie, śliwki na dębie. I w imię czego ten bałagan w gminie, stanowisko po wyborach go ominie. Aż na usta nam się ciśnie cytat Wyspiańskiego z Wesela: Miałeś .......... :) Resztę dokończcie sobie w myślach?
Absolwent
Absolwent 26.08.2019, 11:56
A może po 23 latach już pora, żeby stanowisko dyrektora szkoły zaczął pełnić ktoś, kto ma świeże spojrzenie na oświatę, jej problemy. Nawet całe grone pedagogiczne nie popiera kandydarury Pani Ziemińskiej, zupełnie inne zdanie wyrażają w rozmowach prywatnych. Może nie mówią głośno, bo co będzie jak rzeczywiście Pani Ziemińska przejdzie na kolejną kadencję? Boją się konsekwencji. A Ci co głośno bronią kandydatury P. Ziemińskiej, to może właśnie Ci, którzy tkwią w dobrych układach z Panią dyrektor? Każdy medal ma dwie strony. Może czas i w tej sprawie spróbować być obiektywnym i dostrzec tę drugą stronę medalu.
Rodzic
Rodzic 27.08.2019, 08:22
Ta sytuacja pokazuje nie kto jest za p. Ziemińska lub jej przeciw. Tylko pokazuje ignorancję, cwaniactwo, fałsz, poplecznictwo osoby( burmistrza), która powinna stać na straży prawa i dbać o interes publiczny!!! Burmistrz nie jest godny aby sprawiwać ten urząd!!! Ludzie otwarcie mówią, że to już nie gmina Lubień, to Wilińszczyzna!!! Nauczyciele z ZPO, powinni wprowadzić głuchy strajk! Pracować na minimum wynikające z pensum, a resztą niech się zajmie narzucona pani dyrektor, ekipa organizacyjna z dożynek i rozchwiane głowy z namiotu dla VIP. To wystarczy do utworzenia nowoczesnej i rozwojowej szkoły!
doświadczony
doświadczony 26.08.2019, 00:57
Marek o mince grzecznego chłopczyka robi to co mu każą w starostwie i co każe mu wojtkowski i jego ludzie. On sam nie myśli panie i panowie. Zagranie z dyrektorką to przykład z Włocławka. Niesamodzielny - za cztery lata szukamy innego kandydata bo ten wszystkich pozmienia i pozatrudnia obcych jak jego guru wojtkowski.
Elena
Elena 25.08.2019, 09:12
Identyczna sytuacja zaistniała w mojej placówce w innym województwie. Ten patologiczny preceder z wyborem "swojego" kandydata niezwiązanego z placówką ma miejsce w gminach. Egzaminy na dyrektora to fikcja. Niestety macki dobrej zmiany sięgają na najniższe szczeble. Ten kraj jest w ruinie. Powodzenia w walce z wiatrakami.
(nie)zdziwiony rodzic
(nie)zdziwiony rodzic 24.08.2019, 20:06
Dwójka z rady pedagogicznej jest tylko jej przedstawicielami i podobno opinia rady była pozytywna przed konkursem,więc tu zdziwienie podzielam,ale raczej ich-członków/przedstawicieli wypadałoby zapytać.I tak samo rady rodziców.Jeżeli Pani lub Pan będzie miał takie informacje to proszę dać znać, bo to dopiero może być ciekawe :)
Mariusz
Mariusz 25.08.2019, 21:08
Apropos Rady Ped. Slyszalem, ze jeden z nauczycieli obecny na konkursie glosowal przeciw bez uzgodnienia z RP, (dlaczego, ktorzy to wie) Mysle, ze lokalni wiedza wiecej. Ustawka I tyle.
Rodzic
Rodzic 28.08.2019, 08:57
Ten nauczyciel, to największy zdolniacha w radzie? Teraz ku uciesze młodzieży szkolnej i rodziców, będzie on pomagał w rozwoju uczniowskich talentów. Nowa pani dyrektor będzie dumna z osiągnięć tego pana i będzie mogła jego karaoke efekty na dożynkach zaprezentować przed obliczem władzy. Rozwój szkoły jak ta lala się rychtuje?
Mariusz
Mariusz 24.08.2019, 20:05
Niestety tak to bywa, kiedy oswiate oddaje sie samorzadom. Kumoterstwo I ignorancja.
zdziwiony rodzic
zdziwiony rodzic 24.08.2019, 11:59
Nie rozumiem jednego Pani Ziemińska otrzymała 1 głos na tak w komisji egzaminacyjnej a gdzie są głosy na tak od Rady rodziców 2 przedstawicieli i od Rady Pedagogicznej gdzie jest 2 przedstawicieli. Widać że nawet nie całe środowisko nauczycielskie jest za Panią Dyrektor.
zdziwiony rodzic
zdziwiony rodzic 25.08.2019, 11:29
No własnie nie rozumiem jak kogoś można zastraszyć i co nawet kuratorium zastraszyli bo byli przeciwko?
Mikus
Mikus 25.08.2019, 21:40
Ludzi z gminy się zastrasza a w kuratorium są "swoi' Czyli z powiatu mianowani. A Lubień ma 2 ludzi w powiecie. Jeden to nawet bardzo ważny jak mi wiadomo. Więc koło się zamyka?
Rodzic
Rodzic 25.08.2019, 23:21
Ten ważny z powiatu, to cztery lata temu wprowadził do urzędu swoją konkubinę. Za posłuszeństwo konkubinie przyobiecano stanowisko sekretarza. Kobita się postarała i stanowisko otrzymała. To jest wielka klika!!!
Mikus
Mikus 26.08.2019, 06:50
Konkubina to była przewodniczącą rady konkursowej na dyrektora szkoły w Lubieniu z tego co mi wiadomo. Oczywiście była przeciw lub wstrzymała się od głosu. A to wystarczyło. Chyba tylko kombajn CBA wykopie rząd buraków. Bardzo skuteczny☺
Mariola
Mariola 24.08.2019, 23:08
A czego tu nie rozumiesz? Przychodzi do Ciebie przewodniczący rady gminy bądź burmistrz i mówi Ci po cichu: Chcesz tu pracować w przyszłym roku? To głosuj jak Ci mówię. A jak nie to wypad. Nadal nie rozumiesz? Proste jak droga do domu
Rodzic
Rodzic 30.08.2019, 08:55
A panią Madalińską, kto przekonał żeby była na nie?
Kasia
Kasia 02.09.2019, 08:05
Ta pani nie ma honoru więc nie trzeba jej długo przekonywać.
Waldus Kiepski
Waldus Kiepski 24.08.2019, 18:16
Typowa ustawka, nie slyszales o takich praktykach???
Rodzic
Rodzic 24.08.2019, 11:16
To ewidentna ustawka aby utrącić dyrektorkę. Pan o twarzy niewiniątka z wrodzonym fałszem najprawdopodobnie pracował nad powołaniem i przekonaniem składu komisji do wybrania pani Krystyny tak aby jej nie wybrano i wtedy on z przebiegłym planem wkroczy do akcji. Ograł wszystkich ale na koniec i tak się spalił. Oliwa nie żywa ale zawsze na wierzch wypływa. Teraz odliczamy czas do wręczenia wilczego biletu panu Markowi.
jan_koralewski
JOTKA 30.08.2019, 04:01
Celnie! I ...jak w wcześniejszym komentarzu. Pilna potrzeba aby te wszystkie nieprawidłowości /czytaj; machloje / zebrać do kupy i porozsyłać do odpowiednich organów
Janek
Janek 26.08.2019, 23:02
Z niecierpliwością czekamy na to niewiniątko na naszej wsi. Pewnie też braknie mu odwagi. Pozdrawiam serdecznie nauczycieli ZPO Lubień Kujawski.
Mariola
Mariola 24.08.2019, 07:26
Pan burmistrz nie ma ani odwagi ani posłuchu w swojej gminie. Rządzi i brudne swe zagrywki nie godne urzędu prowadzi Marek M.

Pozostałe