Od 15 października nabór wniosków najmu mieszkań przy ul. Celulozowej

 • 07.10.2019, 18:01 (aktualizacja 07.10.2019, 19:18)
 • Bogumiła Obałkowska
Od 15 października nabór wniosków najmu mieszkań przy ul. Celulozowej fot. Janusz Krysztop

Dziś w ratuszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca procedury najmu lokali przy ul. Celulozowej. Mowa o czterech podpiwniczonych budynkach wielorodzinnych posiadajacych 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną z 288 lokalami mieszkalnymi łącznie wraz z niezbędnymi do funkcjonowania całej inwestycji przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu. W budynkach przewidzano wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projektowane budynki są budynkami wielorodzinnymi z 288 lokalami mieszkalnymi każdy (po 90 mieszkań w budynkach pięcioklatkowych i po 54 mieszkania w budynkach trzyklatkowych). Mieszkania posiadają wykończenie „pod klucz”, tj posiadają wykończone podłogi, sufity, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna z parapetami oraz wykończone ściany wewnętrzne dostosowane do rodzaju pomieszczenia (malowane w kolorze białym lub wykończone płytkami ceramicznymi zgodnie z projektem aranżacji wnętrz – w kuchni fartuch, w łazienkach ściany całe lub ich fragmenty).

Warunkiem ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego jest złożenie wniosku. Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek (zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały). We wniosku należało będzie zawrzeć informację o wnioskodawcy i wnioskowanym mieszkaniu oraz potwierdzić kryteria pierwszeństwa. Ponadto integralną częścią wniosku stanowić będzie oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające autentyczność danych zawartych we wniosku (zarządzenie zostanie opublikowane w BIP). Nabór wniosków rozpocznie się 15 października 2019 r. i potrwa do 31 marca 2020 r., jednak formularze wniosków są już dostępne (od dnia 7 października 2019 r.) w następujących punktach: Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym; Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym pokój nr 5; Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ul. Ptasia 2a. Wzór wniosku jest także załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r.:  Tutaj

Wnioskodawca może złożyć wniosek o najem wyłącznie jednego lokalu mieszkalnego. Niezłożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
lub potwierdzenie w nich nieprawdy, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z udziału w naborze, powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z udziału w naborze na etapie sporządzania listy najemców, listą najemców zostanie objęta osoba, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.

Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest: spełnienie kryterium dochodowego.
Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego mają wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego przekracza:
- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 130% najniższej emerytury brutto, tj. 1 430,00 zł
- w przypadku pozostałych gospodarstw – 110% najniższej emerytury brutto, tj. 1 210,00 zł.
Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego mają wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód, osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego, nie przekracza wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania dopłat, określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W chwili obecnej przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi brutto 5 125,26 zł, co określa nam dochód dla:
- gospodarstwa domowego jednoosobowego 5 125,26 zł,
- gospodarstwa domowego dwuosobowego 7 175,364 zł,
- gospodarstwa domowego trzyosobowego 9 225,468 zł,

- gospodarstwa domowego czteroosobowego 11 275,572 zł,
- gospodarstwa domowego pięcioosobowego 13 325,676 zł,
- gospodarstwa domowego sześcioosobowego 15 375,78 zł.

Wnioski będą podlegały ocenie punktowej (§ 8 uchwały).
Spełnienie kryteriów pierwszeństwa i zasad przyznawania określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-12, tj.

 1. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu będącego mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek, zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu oraz opróżnienia tego lokalu w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najemcę - 5 punktów;
 2. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada status repatrianta - 5 punktów 
 3. najemca ukończył 65 lat - 3 punkty 
 4. osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) - 3 punkty;
 5. osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 3 punkty;
 6. osoba obecnie zamieszkuje lokal mieszkalny położony na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Włocławek, uchwała nr XLVI/91/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., w związku z realizacją którego budynek mieszkalny zostanie objęty rozbiórką - 3 punkty;
 7. w związku z podjęciem pracy na terenie Włocławka w deficytowym zawodzie według bieżącego Barometru Zawodów dla powiatu włocławskiego i miasta Włocławek - 3 punkty;
 8.  osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zamieszkuje we Włocławku - 2 punkty;
 9.  w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko - 2 punkty;
 10.  osoba jest rodzicem samotnie wychowującym przynajmniej jedno dziecko - 2 punkty;
 11.  osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 ze zm.) - 2 punkty;
 12. żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny - 1 punkt kryterium określonemu w pkt 12 nadaje się charakter bezwzględnie obowiązujący

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, która zostanie przekazana Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., celem zawarcia umów najmu. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez przyszłych najemców wniosku o dopłaty wraz z kopią umowy najmu mieszkania oraz niezbędnymi oświadczeniami. Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat. Szczegółowe materiały na ten temat: Tutaj

W formie obowiązkowej ustalono kaucję zabezpieczającą umowę najmu w wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego. Po rozpatrzeniu wniosków o zawarcie umowy najmu, zostanie sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmująca imiona i nazwiska najemców. Następnie lista najemców zostanie przekazana do Spółki MBM Sp. z o.o., celem zawarcia wstępnych umów najmu z przyszłymi najemcami.W przypadku, gdy lista mieszkań będzie wyższa od liczby najemców, Prezydent Miasta Włocławek będzie mógł ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

Po zawarciu umów najmu z najemcami lokali mieszkalnych przy ul. Celulozowej zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dopłaty do mieszkań.
Miesięczna wysokość dopłat jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (dla Włocławka obowiązuje obecnie kwota 3340,00 zł) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8% (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309). Art. 7d. Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń określa wysokość czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego utworzonego z udziałem gminy nie może przekraczać w skali roku 4 % wartości odtworzeniowej lokalu. Zgodnie z tabelą wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących w II kwartale 2019 roku ogłoszonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego komunikatem z dnia 29 marca 2019 r., dla miasta Włocławek wynosi 3 340,00 zł. Zatem miesięczny czynsz na chwilę obecną wynosiłby 11,13 zł wg następującego wyliczenia 3 340,00 zł x 4%/12miesięcy  = 11,13 zł. Wskaźnik ten może się zmieniać kwartalnie w ciągu każdego roku.
Dopłaty do mieszkań będą wypłacane przez okres 15 lat, dlatego też jest to preferowany okres zawierania umów najmu. Umowy będą zawierane z najemcami przez Spółkę MBM Sp. z o.o. oraz będą miały formę najmu instytucjonalnego. Do umowy najmu instytucjonalnego należy dołączyć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do wydana i opróżnienia lokalu. Ma to na celu znaczne przyspieszenie postępowania na wypadek, gdyby najemca nie chciał się z niego w późniejszym czasie wynieść. Co jednak istotne, najemca musi również oświadczyć, że przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania ww. zobowiązania do opuszczenia lokalu, nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego, co de facto oznacza możliwość tzw. eksmisji na bruk. Najemca może być zatem zmuszony do opuszczenia lokalu nawet w sytuacji, gdy nie ma gdzie mieszkać i gdy nie ma możliwości otrzymania lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

Zarówno najemca jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę przypadkach określonych w ustawie, jak i w tych, które zostaną określone w umowie.

Bogumiła Obałkowska

Zdjęcia (4)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Włocławek.pl z siedzibą we Włocławku  jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe